EWALUACJE, BADANIA MARKETINGOWE I BADANIA OPINII PUBLICZNEJ

 • Współpraca z instytucjami publicznymi (ewaluacje programów finansowanych z funduszy europejskich i pozostałych programów, ewaluacje i monitoring planów i projektów, badania społeczne, badania trackingowe)

 • Usługi dla klientów biznesowych (badania produktowe, badania konsumenckie)

 • Realizacja badań ilościowych i jakościowych (CATI, CAWI, PAPI, CAPI, IDI, FGI, panele eksperckie i inne)

 • Analizy statystyczne

 • Raporty metodologiczne i końcowe

 • Prezentacje wyników badań

KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

 • Nowa jakość projektowania, kompleksowa analiza inwestycji, przygotowanie dokumentów oraz montażu finansowego, finalne rozliczenie po wpływie środków na konto Klienta

 • Biznesplany, studia wykonalności

 • Pomoc w uzyskaniu współfinansowania ze środków unijnych, krajowych oraz prywatnych

 • Pomoc w przygotowaniu i realizacji zamówień publicznych

 • Realizacja działań promocyjnych zgodnie z wymogami dofinansowania ze środków zewnętrznych, w tym unijnych

 • Opracowywanie dokumentacji technicznej do projektów, przedmiarów i specyfikacji

 • Pomoc w uzyskaniu pozwolenia na budowę i uczestnictwo w pracach związanych z przekazaniem obiektu do użytkowania

 • Pełnienie funkcji inwestora zastępczego i inżyniera kontraktu

 • Finalne rozliczenie projektu

REWITALIZACJA

 • O rewitalizacji wiemy prawie wszystko. Specjalizujemy się w projektowaniu i wdrażaniu mechanizmów partycypacji społecznej (m.in. konsultacje społeczne, debaty podwórkowe, wysłuchania publiczne, spacery badawcze, warsztaty, inne metody dostosowane do indywidualnych potrzeb i oczekiwań społeczności lokalnej)

 • Aranżujemy i programujemy także partnerstwa międzysektorowe na rzecz wdrażania Programów Rewitalizacji

 • Zajmujemy się też inwentaryzacjami kapitału społecznego: wiążącego i pomostowego, jak również projektowaniem jego rozwoju w danej społeczności,

 • W latach 2016-2020 opracowaliśmy programy rewitalizacji m.in. dla: Sułkowic, Brzeszcz, Pyskowic, Sośnicowic, Szczyrku, Czernichowa, Lelowa, Baranowa Sandomierskiego, Cieszyna i Żywca

 • Współpracujemy z wieloma ekspertami z obszarów: rewitalizacji, analiz społecznych i gospodarczych, planowania przestrzennego, analiz geoprzestrzennych, doradztwa dla NGO, procesów PPP, infrastruktury komunalnej itp.

 • Jesteśmy mobilni, działamy na terenie całej Polski

POZOSTAŁE USLUGI

 • Bardzo duża skuteczność w przygotowaniu i realizacji projektów transgranicznych, dobra znajomość pogranicza polsko – słowacko – czesko – niemieckiego i pomoc w kojarzeniu partnerów

 • Opracowywanie strategii rozwoju gmin i powiatów

 • Pomoc w pozyskiwaniu do projektów partnerów z uczelni wyższych i innych jednostek naukowych

 • Projektowanie i wdrażanie mechanizmów partycypacji społecznej (m.in. konsultacje społeczne, debaty podwórkowe, wysłuchania publiczne, spacery badawcze, warsztaty, inne metody dostosowane do indywidualnych potrzeb i oczekiwań społeczności lokalnej)

 • Projektowanie i wdrażanie innowacji w firmach, samorządach oraz instytucjach otoczenia biznesu wraz z pozyskiwaniem dotacji na ten cel

 • Doradztwo dla przedsiębiorstw w zakresie realizacji usług badawczo-rozwojowych m.in. z udziałem uczelni wyższych, doradztwo w zakresie komercjalizacji technologii

 • Pozyskiwanie funduszy europejskich dla jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych, zarządzanie projektami różnego typu

 • Kojarzenie partnerów do współpracy, m.in. do projektów dla przedsiębiorstw, wymagających zaangażowania jednostki naukowej, zawiązywanie konsorcjów nauka – biznes do projektów europejskich i krajowych

 • Zawiązywanie klastrów i zarządzanie klastrami

 • Usługi consultingowe np. badania rynku, strategie rozwoju przedsiębiorstw, zintegrowane planowanie przestrzenne dla gmin, analizy, ekspertyzy, opinie

 • Szkolenia teoretyczne i praktyczne

 • Usługi reklamowe i promocyjne